• Image 01
 • Image 02
 • Image 03
 • Image 04
 • Image 05
 • Image 06

Stanovy

Blog

Zpět na seznam příspěvků

Stanovy Spolku HOS

Spolek Historie Ozbrojených Složek z.s.

(dále jen „Spolek“)

Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“). Dále je účelem spolku podpora výkonu sportovní činnosti, soužití občanů, příprava v případě nenadálých a krizových situacích, pedagogicko výchovné činnosti mládeže a branné připravenosti, dále je zaměřena na úkoly vojenského a civilně-obranného charakteru vyplývající z požadavků na zajištění obrany a ochrany životů i majetku obyvatel ČR, (např. při živelných pohromách), územní celistvosti, bezpečnosti a hospodářsko-politické stability ČR. Základním vnitřním ustanovením Spolku HOS je Řád, za předpokladu nadřízené platnosti Ústavy České Republiky a platného právního řádu ČR ve smyslu Zákonů ČR a příslušných prováděcích předpisů.

H L A V A I.

      Základní ustanovení a principy činnosti Spolku historie ozbrojených složek                       Článek 1.
                      Název Spolku

Název spolku je: Spolek historie ozbrojených složek (dále jen „Spolek HOS“). V psaném textu lze užít zkratky „Spolek HOS“.

Sídlo organizace:

Spolek historie ozbrojených složek ul. Komenského čp.343/13 Ústí nad Labem, PSC 40001

Doručovací adresa:

Předseda Spolku HOS Vokšay Marek ul. Komenského čp.343/13 Ústí nad Labem, PSC 40001

                        Článek 2.
                Znak Spolku historie ozbrojených složek

Základem loga Spolku HOS je znak: tvar šestiúhelný, uprostřed nábojnice, kterou obtáčí had, na levé straně nůžky, na pravé straně nůž. Znaky a písmena v černé barvě. V dolní straně znaku nápis KAT, význam písmen je Krizový Asistenční Tým. Podklad znaku je šedý, může být ale i bílé, černé, nebo zelené barvě. Znak je užíván jak v malém provedení, tak i ve velkém hlavním provedení.

znak spolku

Technická dokumentace loga Spolku HOS je přílohou č. 1 těchto stanov.

                        Článek 3.
             Právní postavení Spolku historie ozbrojených složek

Spolek HOS je právnickou osobou, která v právních vztazích vystupuje svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá svým majetkem. Nezávisle rozhoduje o cílech a zaměření své činnosti, jakož i o prostředcích k jejich dosažení, a to v souladu se stanovami a programovým prohlášením při dodržování právního řádu České republiky.

                        Článek 4.
                      Předmět činnosti

Předmětem a cílem činnosti Spolku HOS je zejména:

 1. podpora výkonu sportovní činnosti, branné připravenosti, soužití občanů, příprava v případě nenadálých a krizových situacích.
 2. vedlejší činností Spolku může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti Spolku.
 3. při zajišťování hlavní činnosti Spolku plní Spolek tyto hlavní úkoly: a) docílení získávání tělesné a psychické otužilosti, užitečných vědomostí, silných prožitků, budování vztahů v kolektivu. Vedení mládeže k uznávání autorit, pořádku a disciplíny b) podchycení zájmu mládeže v jejich problémovém věku, rozvoj sportovní činnosti jako protikladu k narůstajícím nebezpečí pohodlnosti, nudy, alkoholismu, extremismu, počítačové či drogové závislosti, gamblerství. (Prevence kriminality mládeže) c) ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech. d) trvalé zachování nabytého zájmu o aktivní pohybové i poznávací aktivity v přírodě do vytvářeného životního stylu mládeže i jejich budoucích rodin s předpokladem využití získaných praktických i teoretických znalostí pro vedení sportovních či sportovně branných kolektivů a aktivit s nimi spojenými. e) podpora mládeže k utváření hrdosti na vojenské a národní tradice, posilování branného vědomí a v budování odpovědnosti za obranu vlasti. Podpora utváření dobrého obrazu Armády a Policie ČR. f) příprava občanů zejména však mládeže a kolektivů pro situace nouzových a krizových stavů zejména při autonehodách, tonutí apod. ale i při živelných pohromách a velkých krizových situacích v ČR. Seznámení s fungováním a postupy integrovaného záchranného systému ČR, g) zabezpečuje rozvoj tělesné a duševní vytrvalosti, zajišťuje výchovu a zvyšování kvalifikace odborných pracovníků, h) zastupuje zájmy související s činností spolku, svých členů v jednání se státními orgány a jinými organizacemi, i) organizuje a řídí soutěže ve sportovních, znalostních a dovednostních aktivitách na území České republiky, j) podílí se na získávání finančních prostředků a materiálních prostředků k zajištění své činnosti, reprezentace České republiky a přípravy na ni a k částečnému zajištění prostředků na činnost pro členy Spolku, k) může provozovat vlastní hospodářskou činnost pro získání finančních a hmotných prostředků na zabezpečení své činnosti, l)vydává vnitřní předpisy, řády

4) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze

                       H L A V A  II.

               Členství ve Spolku historie ozbrojených složek

                        Článek 1.
                     Podmínky a vznik členství

Členství je podmíněno souhlasem s těmito stanovami a vzniká rozhodnutím o přijetí za člena. Řádné členství u HOS schvaluje Výkonný výbor, na základě podané přihlášky, posudek od lékaře o zdravotní způsobilosti, výpis z rejstříku trestů, podepsané dohody o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití. Úspěšné přijetí bude rovněž podmíněno vstupním testem fyzické zdatnosti, dle norem interních předpisů Spolku HOS. Při založení tzv. Pobočného spolku, vzniká členství v HOS založením Pobočného spolku (dále jen„PS“). Základem a zakladatelem spolku a hlavním pilířem je Krizový asistenční Tým, kterého přebírá spolek hlavní znak.

                       Článek 2.
                    Členství ve Spolku HOS
 1. Členy Spolku se mohou stát fyzické osoby (občan České republiky i cizí státní příslušník) a právnické osoby, oddíly a kluby se stejnou nebo podobnou tematikou. O přijetí člena rozhoduje Výkonný výbor Spolku na základě písemné přihlášky. Členství vzniká rozhodnutím Výkonného výboru Spolku o přijetí člena. • Přihlašující se člen mladší 18 let musí mít potvrzení zákonného zástupce o souhlasu k přijetí do spolku. Pravost potvrzení bude kontrolovat výkonný výbor a to přímo konzultací se zákonným zástupcem • Každý člen písemným souhlasem potvrzuje účast ve spolku, jakož i souhlasí se shromažďováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo atd. Pro vnitřní potřebu spolku, které bude evidováno po dobu nezbytně nutnou. • Každý člen bude mít vedenou svou osobní složku pro vnitřní potřeby sdružení, které bude k nahlédnutí jak členovy, zákonnému zástupci nebo osobě k tomu zmocněné • Mladším 18 let bude pravidelně kontrolován prospěch zejména členům školou povinných. Který bude konzultován se zákonným zástupcem člena. Pokud se, takovéhoto člena prospěch během působnosti zhorší, bude potrestán podle čl. těchto stanov. Pokud se jeho prospěch i nadále nezlepší, bude jeho účast v sdružení ukončen a tato skutečnost jakož i podmíněné vyloučení bude písemně oznámeno zákonnému zástupci člena a zároveň evidováno v jeho osobní složce.

 2. Spolek může udělit čestné členství fyzickým osobám, které se zasloužily o rozvoj tohoto spolku nebo příjmem podílení se na zvelebování životního prostředí a krásy ČR. Čestní členové mají právo účasti na zasedání orgánů Spolku s hlasem poradním.

 3. Spolek vede seznam svých členů. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí Výkonný výbor Spolku, a to prostřednictvím usnesení z jeho zasedání, kdy jeho přílohu tvoří aktuální znění seznamu členů Spolku. Seznam členů je přístupný všem členům Spolku. Výkonný výbor Spolku musí žadateli zpřístupnit seznam členů Spolku na opodstatněnou žádost do 10 dnů od podání žádosti; jiným způsobem tento seznam členů Spolku zpřístupnit nelze.

                        Článek 3.
                      Druhy členství
  
 4. Členství může být základní nebo přidružené.

 5. Se základním členstvím jsou spojena veškerá práva a povinnosti stanovená těmito stanovami a právními předpisy. Přidružení členové mohou vykonávat veškerá práva a povinnosti stanovená těmito stanovami a právními předpisy, s výjimkou hlasovacího a volebního práva na zasedání Členské schůze Spolku a práva navrhovat své zástupce do orgánů Spolku.
 6. Přidruženým členem je jakýkoliv člen, který se nově přihlásil, nedosáhl svým jednáním k rozvoji spolku. Jeho chování není vhodné pro hlasování a je mladší 18 let

                        Článek 4.
                   Práva a povinnosti členů Spolku
  
 7. Základní členové mají zejména právo:

a. podílet se dle svých osobních schopností na činnosti Spolku, b. volit a být voleni do orgánů Spolku za předpokladu plné svéprávnosti, c. hlasovat na shromáždění d. účastnit se soutěží pořádaných Spolkem, e. navrhovat své zástupce do orgánů Spolku, f. využívat všech služeb poskytovaných Spolkem a jím zřízenými subjekty, g. podávat návrhy všem orgánům Spolku a obracet se na ně se svými připomínkami. h. nahlížet do hospodaření s prostředky

 1. Přidružení členové spolku mají zejména právo:

a. podílet se dle svých osobních schopností na činnosti Spolku, b. účastnit se soutěží pořádaných Spolkem, c. využívat všech služeb poskytovaných Spolkem a jím zřízenými subjekty, d. podávat návrhy všem orgánům Spolku a obracet se na ně se svými připomínkami.

 1. Povinnosti členů Spolku jsou zejména:

a. dodržovat stanovy, vnitřní předpisy Spolku a zákony České republiky, b. řídit se při výkonu sportovní činnosti vnitřními předpisy a pravidly vydanými Spolkem, případně příslušnou mezinárodní organizací, jejíž součástí je Spolek, c. řádně hradit stanovené příspěvky a další finanční povinnosti vyplývající z rozhodnutí a usnesení orgánů Spolku, smluv a vnitřních předpisů Spolku. d. minimálně jedenkrát do roka se zúčastnit členské schůze, kterou svolává Výkonný výbor HOS

                        Článek 5.
                    Vyloučení člena ze Spolku
 1. Členství ve Spolku zaniká podle ustanovení čl. 7. odst. 1 písm. a) těchto stanov okamžikem rozhodnutí Výkonného výboru Spolku o jeho vyloučení.

 2. Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí Výkonného výboru Spolku v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala Rozhodčí komise. Rozhodčí komise zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo těmto stanovám.

                        Článek 6.
                   Vystoupení člena ze Spolku
  
 3. Člen Spolku může vystoupit ze Spolku v případě, že tento svůj záměr oznámí Výkonnému výboru Spolku.

 4. Vystoupení člena je účinné dnem písemného oznámení o vystoupení Výkonnému výboru Spolku.

. Článek 7. Zánik a pozastavení členství ve Spolku HOS

Členství ve Spolku HOS zaniká:

a) vyloučením, pro porušení povinností stanovených v čl. 5 těchto stanov, hrubé porušení vnitřních směrnic pro soužití a funkčnost spolku jakož i porušení zákonů České republiky. Padělání či upravování listin a dokumentů spolku jakož i potvrzení zákonného zástupce b) vystoupením a to doručením písemného oznámení člena výkonnému výboru spolku. c) nezaplacením členských příspěvků 2 x po sobě jdoucích a to do 14 pracovních dní ode dne splatnosti s výjimkou odložení či posunutí d) úmrtím člena - fyzické osoby, zánikem člena bez právního nástupce - právnické osoby.

                        H L A V A III.

                        Pobočný spolek
 1. Právní osobnost pobočného spolku je odvozena od právní osobnosti Spolku.
 2. Název pobočného spolku musí obsahovat příznačný prvek názvu Spolku a musí vyjadřovat jeho vlastnost pobočného spolku.
 3. Spolek neručí za dluhy pobočného spolku.
 4. Hlavním znakem musí vždy být velký znak, pobočkový spolek si určuje pouze malý znak, tzv. domovenku.

                       H L A V A  IV.
  
  
                        Článek 1.
                  Organizační struktura Spolku HOS
  

Spolek HOS je založen na organizovaném členství jednotlivců nebo jimi vytvořených Pobočných Spolků. Členové Spolku HOS prostřednictvím svých volených zástupců vytvářejí orgánySpolku. Orgány spolku je možno během působnosti upravit nebo některé funkce zrušit vždy však po rozhodnutí Výkonného výboru

                         Článek 2.
                 Orgány Spolku historie ozbrojených složek

Orgány Spolku HOS jsou:

 • Členská schůze
 • Výkonný výbor Spolku HOS
 • Kontrolní komise
 • Rozhodčí komise
 • Předseda Spolku HOS

Volební období orgánů Spolku HOS je 4 -leté.

                          Článek 3.
                         Členská schůze

Je nejvyšším orgánem Spolku HOS. Svolává ji Výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jednou za dvanáct měsíců, nebo mimořádně, požádá-li o to písemnou formou, alespoň 1/3 členů Spolku HOS. Výkonný výbor Spolku HOS je povinen v takovém případě svolat Členskou schůzi nejpozději do 30 -ti dnů. Jejím prostřednictvím se členové podílejí na řešení a rozhodování všech důležitých otázek, týkajících se potřeb a zájmů členů Spolku HOS. Členská schůze volí a odvolává Výkonný výbor Spolku HOS.

                          Článek 4.
                        Výkonný výbor Spolku
 1. Výkonný výbor Spolku je statutárním orgánem Spolku, který řídí činnost Spolku v souladu se zákonem a těmito Stanovami.
 2. Členy Výkonného výboru Spolku volí Členská schůze Spolku na dobu 4 let. Výkonný výbor Spolku je složen z Předsedy a 2 členů (místopředseda a pokladník)
 3. Výkonný výbor Spolku může podle svých potřeb a možností zřídit administrativní aparát a funkci tajemníka, přičemž při jejich zřízení (jmenování, určí rozsah jejich působnosti a pravomoci).
 4. Členové Výkonného výboru jsou povinni vykonávat svoji činnost ku prospěchu účelu Spolku a s ohledem na jeho zájmy.
 5. Členové Výkonného výboru jsou povinni se účastnit všech jednání a aktivně se podílet na činnosti Výkonného výboru Spolku. Členové Výkonného výboru Spolku mají nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů při plnění úkolů souvisejících s výkonem jejich funkce.
 6. V případě ukončení činnosti některého z členů ve Výkonném výboru Spolku navrhne kooptaci nového člena Předseda Výkonného výboru Spolku, a to z náhradníků zvolených Členskou schůzí Spolku.
 7. Schůze Výkonného výboru Spolku svolává předseda Výkonného výboru Spolku, a to podle potřeby, nejméně však dvakrát v kalendářním roce.
 8. Výkonný výbor Spolku musí být svolán, požádá-li o to nadpoloviční většina jeho členů.
 9. Výkonný výbor Spolku je usnášeníschopný při přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů. Pro přijetí usnesení Výkonného výboru Spolku je nutná nadpoloviční většina přítomných členů Výkonného výboru Spolku. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas Předsedy Výkonného výboru Spolku.
 10. Výkonný výbor Spolku může podle potřeby přizvat na své zasedání členy dalších orgánů Spolku, případně jiné osoby, a to s právem poradního hlasu.

                         Článek 5.
                    Působnost Výkonného výboru
  
 11. Výkonný výbor je nejvyšším orgánem Spolku v době mezi konáním Členských schůzí.

 12. Výkonný výbor vykonává pravomoci, které nejsou výlučně svěřeny Členské schůzi.

 13. Výkonný výbor Spolku zejména:

a. Rozhoduje o přijetí a vyloučení člena Spolku, b. Zpřístupňuje žadateli seznam členů Spolku c. Svolává Členskou schůzi, d. Oznamuje členům Spolku den, místo konání a program zasedání Členské schůze, e. Vyhotovuje zápis ze zasedání Členské schůze Spolku, f. Svolává mimořádnou Členskou schůzi Spolku, g. Podle svých potřeb zřizuje administrativní aparát a funkci tajemníka.

                     H L A V A  V.


                   Kontrolní komise Spolku

1) Kontrolní komise je nezávislým orgánem Spolku. 2) Kontrolní komise má nejméně tři členy. Výkonný výbor může při volbě členů Kontrolní komise určit, že počet členů bude vyšší než 3, přičemž se nesmí jednat o počet dělitelný 2. 3) Kontrolní komise volí hlasováním ze svého středu předsedu. 4) Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek činnost v souladu se stanovami, vnitřními předpisy Spolku a právními předpisy. Zjistí-li Kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně Výkonný výbor Spolku. 5) V rozsahu působnosti Kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů Spolku a požadovat od členů dalších orgánů Spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

                      H L A V A  VI.


                    Rozhodčí komise Spolku

Spolek výslovně uznává pravomoc a působnost Rozhodčí komise.

 1. Rozhodčí komise je nezávislým orgánem Spolku, který rozhoduje sporné záležitosti náležející do samosprávy Spolku.
 2. Rozhodčí komise rozhoduje zejména spory mezi členy a Spolkem o placení členských příspěvků, spory mezi členy Spolku vzniklé ze smluv, spory mezi právnickými osobami a hráči, spory mezi právnickými osobami vyplývajícími z jejich činnosti a další obdobné spory. Rozhodčí komise dále přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku dle těchto Stanov. Tresty a odměny pokud dojde-li k nařknutí nebo námitce proti vydání rozhodnutí.
 3. Rozhodčí komise má nejméně tři členy. Výkonný výbor může při volbě členů Rozhodčí komise určit, že počet členů bude vyšší jak 3, přičemž se nesmí jednat o počet dělitelný 2. Členem Rozhodčí komise může být jen bezúhonná a plně svéprávná osoba, která ve spolku nepůsobí jako člen Výkonného výboru nebo Kontrolní komise.
 4. Funkční období člena Rozhodčí komise je čtyřleté.
 5. Rozhodčí komise volí hlasováním ze svého středu předsedu.
 6. Z činnosti Rozhodčí komise je vyloučen její člen, jemuž okolnosti případu brání nebo by mohly bránit rozhodovat nepodjatě.
 7. Rozhodčí komise Spolku musí rozhodnout ve věci samé nejpozději do 6 měsíců ve výjimečných případech 9 měsíců
 8. Činnost Rozhodčí komise se řídí Jednacím řádem Rozhodčí komise, který schvaluje Výkonný výbor Spolku jako vnitřní předpis Spolku a zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.

                     H L A V A  VII.
  
                   Předseda Spolku HOS
  

Předsedu Spolku volí a odvolává na návrh VV Spolku HOS. Volba předsedy Spolku HOS, nebo jeho odvolání je platné v případě, kdy se pro vysloví fyzicky přítomná nadpoloviční většina přítomných členů Spolku HOS. Předsedou Spolku HOS může být zvolen jakýkoli člen Spolku HOS, který je řádným členem minimálně po dobu 4 let.

               Práva a povinnosti předsedy Spolku HOS:

• V souladu s těmito stanovami svolává Výkonný výbor a jednání Výkonného výboru řídí • Jedná jménem Spolku HOS a navenek jej zastupuje • Koordinuje činnost Výkonného výboru Spolku HOS • Zajišťuje finanční zabezpečení a sponzorské dary pro Spolek HOS • Je garantem komunikace s médii • Plní úkoly Spolkem mu uložené

                      H L A V A  VIII.

                   Odměny a disciplinární tresty

Jelikož se spolek zabývá vojenskou tématikou, výchovou k disciplíně a ochraně sebe i svého okolí, bude podle toho i jednat. Jedná se především o kázeňské pochvaly a přestupky. O odměně a trestu bude podle stanov rozhodovat a současně dohlížet výkonná disciplinární komise, která bude rozhodovat o výši trestu či odměny. Tato komise je tvořena z předem zvolených 2 členů a jedním stálým. Proti trestu či odměně se člen bude moct odvolat do 7 pracovních dnů, pokud nebude uvedeno jinak. O každém trestu či odměně bude veden úřední záznam. Ten bude zařazen do osobní složky každého člena. Všechny body tohoto článku budou podrobně sepsány v disciplinárním řádu.

    a) Odměňování 

1) Pochvala 2) Povýšení do vyšší hodnosti 3) Věcný dar 4) Peněžitý dar

    b) Disciplinární tresty

1) Napomenutí 2) Důtka 3) Důtka s výstrahou 4) Podmíněný trest

a)Dočasná degradace hodnosti b) Pozastavení činnosti ve spolku c) Podmínečné vyloučení

(Podmínečné tresty se ukládají na dobu 1 - 3 měsíců s následným projednáním nadřízeného orgánu důstojnické hodnosti)

5) Degradace hodnosti

6) Peněžitý trest (v případě poničení nebo zničení majetku spolku či majetku třetích stran)

7) Vyloučení člena ze spolku dle platných Stanov Spolku HOS

                     H L A V A  IX.


                       Článek 1.
            Zásady hospodaření Spolku historie ozbrojených složek

Majetkem Spolku je souhrn hmotného i nehmotného a finančního majetku včetně závazků a pohledávek. Vlastnické právo vykonává Spolek HOS a může jej použít i jako vklad do obchodních společností na základě rozhodnutí VV Spolku. Spolek HOS hospodaří podle rozpočtu schváleného Výkonným výborem Spolku HOS. Své potřeby a náklady spojené s vlastní činností, jako i úhradu daní a poplatků, hradí z příspěvků členů, darů a ze zdrojů, které svou činností vytvořila.
Pro hmotnou zainteresovanost členů a zaměstnanců schvaluje Spolek HOS vlastní pravidla v návaznosti na všeobecně závazné právní normy. Ze svých zdrojů zabezpečuje prostředky na vyrovnání nákladů spojených s vlastní činností, úhradou daní a poplatků. Spolku HOS vykonává svou činnost jako nepodnikatelský subjekt. Výkonný výbor Spolku HOS odpovídá za správu majetku, za hospodaření a finanční prostředky, za řádnou evidenci majetku, finančních prostředků a za jejich správné a účelné využívání tak, aby nedošlo k zmenšení či poškození majetku.

                        Článek 2.
               Majetek Spolku historie ozbrojených složek

Majetek Spolku tvoří:

• členské příspěvky, • výnosy z hospodaření, • příjmy z jiné činnosti, • jiné majetkové příjmy a hodnoty, např. dary, • nemovitosti a věci movité.

                        Článek 3.
                     Členské příspěvky

Člen Spolku HOS je povinen řádně a včas platit členské příspěvky k rukám pověřeného člena, kterého pověřil Výkonný výbor Spolku HOS. Členský příspěvek je nevratný. Výši příspěvků určí a schvaluje Výkonný výbor na Členské schůzi. Za výběr a odvod členských příspěvků odpovídá ustanovený člen.

                      H L A V A  X.

             Prezentace Spolku historie ozbrojených složek

Spolek se veřejně prezentuje na internetových Facebookových stránkách s názvem Spolek historie ozbrojených složek a též jako zakládající podspolek používá název Krizový asistenční tým. Spolek HOS si vyhrazuje změnu názvu a vzhled webových stránek na veřejném internetu.

                      H L A V A  XI.


                       Článek 1
                      Zánik Spolku

Soud zruší Spolek s likvidací na návrh osoby, která na tom má oprávněný zájem, nebo i bez návrhu v případě, že Spolek, ač byl na to soudem upozorněn a) vyvíjí činnost zakázanou (§ 145 obč. zákoníku) b) vyvíjí činnost v rozporu s § 217 obč. zákoníku c) nutí třetí osoby k členství ve Spolku k účasti na jeho činnosti, nebo k jeho podpoře d) brání členům ze Spolku vystoupit

Spolek zanikne i v případě, pakliže členové Spolku nedosáhnou počtu tři, nebo o zániku rozhodne členská schůze.

                        Článek 2
                     Závěrečná ustanoveni
 1. Tyto stanovy Spolku byly schváleny Výkonným výborem Spolku dne

  1. prosince 2016 a okamžikem podpisu nabývají účinnosti.
 2. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení těchto Stanov.

Předseda - Vokšay Marek

Místopředseda - Plechatý Miloš

Pokladník - Prokop Luboš

                      V Ústí nad Labem, dne 1. prosince 2016

Kontakt

Spolek Historie Ozbrojených Složek
Předseda: Vokšay Marek
IČO: 05753503
tel.: 733 514 898
email:kat.vycvik@seznam.cz

 

 

Ústecké podzemí

Ústecké Podzemí
pocitadlo